جستجو

تاريخ انتشار : 93/5/27 - 10:45
فلسطین الگویی مناسب براي مبارزه
فلسطین الگویی مناسب براي مبارزه

فلسطینفقطنامیکملتیادولتخودگردانبرگسترهيتاریخنیست،بلکه؛روحمبارزهاست.

مبارزهايکهباآزاديخواهیوحقطلبیعجینشدهاست.

درتاریخمعاصر،بعدازفروپاشیامپراتوريترکانعثمانیوتجزیهيآنبهکشورهايکوچکشرقی،مسئلهيشکلگیريدولتنامشروعاسرائیلبهشرطنابوديملّتفلسطینیکیازمسائلمهممنطقهي خاورمیانهمیباشد. امادرنگاهمبارزانوبهدورازهايوهويسیاسی،فلسطینچونمعلموچریکیخستگی ناپذیرونستوه،درگذرتاریخ،پرچمدارمبارزهبرايرهاییمللدربندمعاصربودهاست.

فلسطینفقطنامیکملتکوچکدرقلبخاورمیانهنیستکهبرايآزاديسرزمینآباواجداديخودمیجنگد. بلکهدرعمل،الگويمبارزهبرايتمامیمبارزانراهآزاديواستقلالمیباشد. مبارزانیکهازمللتحتسلطهوقیمومیتامپریالیسمروسیهنظیرچچنوداغستاندرقافقازتاجنوبیتریننقطهيآفریقاوآمریکايلاتینرادربرمیگیرد.آنچهدرمبارزهيمردمفلسطینمهماست. اینستکهمبارزانفلسطینیتارهاییکاملسرزمینمادريخودازچنگالصهیونیسم،تفنگرابرزمیننمیگذارندواینامر،خوابشیرینراازچشمصهیونیستهاياشغالگرومتوحشمیرباید. وازاینجاستکهمبارزانفلسطینیدرسهايمقاومترابهمللدربندمعاصرمیدهندوبهآنانمیآموزندکهدریکمبارزهياصولیبایداستمرارومقاومتداشتتابههدفرسیدنه

مبارزهايمقطعیوکُندراازسرناچاريانجامداد.

فلسطینروحمبارزهاست. مبارزهايکهروحیهينهسازشنهتسلیمفقطنبرديآتشینوبیامانبا دشمنرابرايمللدربندمعاصرالقاءوتجویزمیکندوبهآناندرسچگونهمبارزهکردنرامیآموزد.مبارزهايکهبتدریجدشمنراخاروزبونمیکند. (درزبانتُرکیضربالمثل: اولدوواردوندویوخدور یعنی مرگیهستاماراهمبارزهبرايیکمبارزقابلبازگشتنیست.

فلسطینروحمبارزهاستودراینمبارزهفریبدلالانوفریبکارانسیاسیرانخوردهاست. فریبکارانی که،حقیقترافدايمصلحتمیکنندتابهنانونواییبرسند. آنانپنهانکارانیهستندکهروباهصفتدر اندرونیبااسرائیلوصهیونیسمبرسریکسفرهاندودرانبرونیدایهيمهربانترازمادربرايفلسطینمیشوند ودرنقشیکمصلح،سعیبرآندارندتافلسطینراازدرآشتیبااسرائیلدرآورند! امامبارزانفلسطینی درس: "درمبارزهفریبنخور!" رابهمبارزانمللدربندالقاءمیکنندوبرسرمواضعخودایستادهاند.

فلسطینچهارچوبهوقواعدمبارزهرابخوبیمیشناسدودرکنارآنقواعد،بازيهايسیاسیراعمیقاً دركمیکند. ازاینروستکه،فریبفریبکارانوسیاستبازيسیاستبازانحقهبازوحرفهايرانمیخورد وبهمبارزاندیگرملل،اصولوقواعدمبارزهتارهاییرامیآموزد. چنانکه،آناننیزدرمبارزهيخود،فریب فریبکارانوسیاستبازانحیلهگرومنافقرانخورندوبهمبارزهتارهاییکاملادامهدهند.

فلسطینروحمبارزهاستوشناختنسبیازدشمنانخوددارد. دشمنانیکهگاهیدرلباسدوستنیزظاهرمیشوند. امایکمبارزآگاهفلسطینی،بخوبیدشمنانخودرامیشناسدوازدشمنانبظاهردوستضربه نمیخورد. مبارزانفلسطینیاینگونهاندوبهمبارزانمللدربنددرسدشمنشناسیمیدهندتاناگهانازدشمنان بظاهردوستوبرادرنماضربهنخورند.

فلسطینروحمبارزهاستوبهمانندشمعپرفروغیدرتاریکیتاریخ،روشنیبخشمحفلمبارزاناست وبهمبارزاندیگرسرزمینهايدربندجهان،درسایستادگیومقاومتتارهاییکاملرامیدهد؛رهاییازبند سرزمینخوارانامپریالیستیوصهیونیستی.

فلسطینروحمبارزهاست. مبارزهايکهدرآنمبارزانتنهابهمبارزهياصولیخودمیاندیشند. وهرگزاصولانسانیرازیرپاينمیگذارند.باچنیننگرشیمبارزهتکبعدينمیشودومبارزهبهمبارزهاياصولیومنطقیتبدیلشدهودرشرایط بحرانیبابنبستسیاسییاباشکستکاملمواجهنمیشود. اینگونهاستکه،مبارزانفلسطینیبرايمبارزاندیگرمللالگوواسوهمیشوند.

دریککلام،فلسطینالگوییمناسببرايمبارزهتارهاییمللدربندمعاصرمیباشد. مبارزهايکههمراهبااصولوقواعدخاصخودمیباشدومبارزانفلسطینیبایدآنرادنبالکنند__

منبع خبر : مسعود فروغی
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
آخرين اخبار
پر بازديد ترين مطالب
صفحه اصلي | نقشه سايت | تماس با ماتمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نويد آذربايجان می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون